Catar


M. Barsham
M. Barsham

Goalkeeper

2/14/98

S. Al Sheeb
S. Al Sheeb

Goalkeeper

2/19/90

Y. Mohamed Ali
Y. Mohamed Ali

Goalkeeper

5/24/96

A. Al Haj Fadlalla
A. Al Haj Fadlalla

Defender

8/28/93

B. Khoukhi
B. Khoukhi

Defender

7/9/90

H. Ahmed
H. Ahmed

Defender

8/25/99

M. Jibril
M. Jibril

Defender

1/1/93

P. Correia
P. Correia

Defender

6/8/90

S. Al Hajri
S. Al Hajri

Defender

4/10/96

A. Al Haj Madibo
A. Al Haj Madibo

Midfielder

10/22/96

A. Alahrak
A. Alahrak

Midfielder

5/10/97

A. Fahmi Moustafa
A. Fahmi Moustafa

Midfielder

4/5/97

A. Qambar
A. Qambar

Midfielder

1/19/93

B. Al Rawi
B. Al Rawi

Midfielder

12/16/97

H. Shehata
H. Shehata

Midfielder

2/2/98

K. Boudiaf
K. Boudiaf

Midfielder

9/16/90

M. Abdulwahhab Al Bayati
M. Abdulwahhab Al Bayati

Midfielder

9/18/99

N. Al-Hdhami
N. Al-Hdhami

Midfielder

T. Salman
T. Salman

Midfielder

12/5/97

A. Abdelmotaal
A. Abdelmotaal

Attacker

1/31/93

A. Abdulla
A. Abdulla

Attacker

8/19/96

A. Afif
A. Afif

Attacker

11/18/96

I. Mohammad
I. Mohammad

Attacker

4/5/90

K. Mazeed
K. Mazeed

Attacker

2/24/98